نشست ۶۲

نشست ۶۰ - بررسی ۵۹ نشست گذشته
۰۶ آبان ۱۳۹۵
از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
بنیاد توانگران کارآفرین
۵۰ نفر

ثبت نام در رویداد

شرکت کنندگان در رویداد (4 نفر)

ثبت نام در رویداد