کارگاه Large Scale Scrum

۲ ماه پیش
دانشگاه زند


دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز

۴ ماه پیش
دانشگاه شیراز

نشست ۶۸- نقش و جایگاه تجربه کاربری در سازمان

۵ ماه پیش
بنیاد توانگران کارآفرین