دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز

۱ ماه پیش
دانشگاه شیراز

نشست ۶۸- نقش و جایگاه تجربه کاربری در سازمان

۲ ماه پیش
بنیاد توانگران کارآفرین

سمینار درک طراحی تجربه کاربری

۳ ماه پیش
کتابخانه خوارزمی

نشست ۶۷- نسخه نمایشی محصول

۳ ماه پیش
دانشگاه زند

نشست ۶۶- تحلیل داده و بصری کردن اطلاعات

۴ ماه پیش
بنیاد توانگران کارآفرین