نشست ۶۸- نقش و جایگاه تجربه کاربری در سازمان

۲۲ ساعت پیش
بنیاد توانگران کارآفرین

سمینار درک طراحی تجربه کاربری

۴ هفته پیش
کتابخانه خوارزمی

نشست ۶۷- نسخه نمایشی محصول

۱ ماه پیش
دانشگاه زند

نشست ۶۶- تحلیل داده و بصری کردن اطلاعات

۲ ماه پیش
بنیاد توانگران کارآفرین

نشست ۶۵- هم افزایی برای توسعه یوایکس شیراز

۳ ماه پیش
بنیاد توانگران کارآفرین