دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز

۲ ماه پیش
دانشگاه شیراز

نشست ۶۸- نقش و جایگاه تجربه کاربری در سازمان

۳ ماه پیش
بنیاد توانگران کارآفرین

سمینار درک طراحی تجربه کاربری

۴ ماه پیش
کتابخانه خوارزمی

نشست ۶۷- نسخه نمایشی محصول

۴ ماه پیش
دانشگاه زند