نشست ۷۵

۰۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰

نشست ۷۵

در حال برنامه ریزی هستیم ...

۰۶ تا ۱۰ دی ۱۳۹۷
از ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
نامشخص
۳۵ نفر
اطلاعات بیشتر درباره رویداد
مکان رویداد هنوز مشخص نشده است