نشست ۷۵

۰۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰

نشست ۷۵

در حال برنامه ریزی هستیم ...

۰۶ تا ۰۵ دی ۱۳۹۷
از ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
نامشخص
۳۵ نفر
اطلاعات بیشتر درباره رویداد
مکان رویداد هنوز مشخص نشده است