۰۶ دی
نشست ۷۵ محل برگزاری @ نامشخص ۰ نفر جزییات رویداد
۲۱ آذر
سومین کنفرانس تجربه کاربر شیراز محل برگزاری @ دانشگاه علوم پزشکی ۲۳۷ نفر جزییات رویداد
۰۳ آبان
نشست ۷۴ محل برگزاری @ شهر فافا ۵ نفر جزییات رویداد
۱۱ مرداد
نشست ۷۳- چابکی در طراحی تجربه کاربری (UX Agile) محل برگزاری @ شهر فافا ۳۶ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۱۰ اسفند
نشست ۷۲- تحقیقات کاربری و موثر نویسی محل برگزاری @ نامشخص ۲۷ نفر جزییات رویداد
۰۵ بهمن
نشست ۷۱- تجربه‌هایی از جنس تعامل محل برگزاری @ شهر فافا ۴۱ نفر جزییات رویداد
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۸۱
مجموع شرکت‌کننده: ۷۰۵ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۳ رویداد
زینب وصال ۳۱ رویداد
محسن شعله ۲۴ رویداد
احمد زینی ۲۰ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۰ رویداد
میثم حدیقه ۱۷ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۶ رویداد
امید حکایتی ۱۵ رویداد
مینا نعمانی ۱۵ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۵ رویداد