۲۳ مهر
نشست ۳ محل برگزاری @ آموزشگاه چیستا ۰ نفر جزییات رویداد
۱۶ مهر
نشست ۲ محل برگزاری @ آموزشگاه چیستا ۰ نفر جزییات رویداد
۰۸ مهر
نشست ۱ محل برگزاری @ آموزشگاه چیستا ۰ نفر جزییات رویداد
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۸۱
مجموع شرکت‌کننده: ۷۰۵ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۳ رویداد
زینب وصال ۳۱ رویداد
محسن شعله ۲۴ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۰ رویداد
احمد زینی ۲۰ رویداد
میثم حدیقه ۱۷ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۶ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۵ رویداد
امید حکایتی ۱۵ رویداد
مینا نعمانی ۱۵ رویداد