۲۱ آذر
سومین کنفرانس تجربه کاربر شیراز محل برگزاری @ دانشگاه علوم پزشکی ۲۳۷ نفر جزییات رویداد
۲۱ تیر
دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز محل برگزاری @ دانشگاه شیراز ۱۵۰ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۲۳ اردیبهشت
اولین کنفرانس تجربه کاربری شیراز محل برگزاری @ دانشگاه شیراز ۰ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۳
مجموع شرکت‌کننده: ۲۸۴ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۱ بار
بیشترین حضور
مهدی صالح زاده ۲ رویداد
محمدحسین فرشاد ۲ رویداد
ایمان زارع ۲ رویداد
امیر دادگر ۲ رویداد
رسام رستمی ۲ رویداد
آیمن محسن نژاد ۲ رویداد
سید حامد حسینی ۲ رویداد
وحید صفاری ۲ رویداد
سعید خانجانی ۲ رویداد
میثم عبداللهی ۲ رویداد