۲۱ تیر
دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز محل برگزاری @ دانشگاه شیراز ۱۵۰ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۲۳ اردیبهشت
اولین کنفرانس تجربه کاربری شیراز محل برگزاری @ دانشگاه شیراز ۰ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۲
مجموع شرکت‌کننده: ۱۲۵ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۱ بار
بیشترین حضور
حسام زارعی فرد ۱ رویداد
محمد پورنقیب ۱ رویداد
ندا مقیمی ۱ رویداد
على نظربلند ۱ رویداد
امیر دادگر ۱ رویداد
کیارش امالی وند خامنه ۱ رویداد
حمید خاکسار ۱ رویداد
طاهره نوري كوچي ۱ رویداد
محمد مهدی محمودی ۱ رویداد
احسان دیزنگی ۱ رویداد