۲۱ آذر
سومین کنفرانس تجربه کاربر شیراز محل برگزاری @ دانشگاه علوم پزشکی ۲۳۷ نفر جزییات رویداد
۲۱ تیر
دومین کنفرانس تجربه کاربری شیراز محل برگزاری @ دانشگاه شیراز ۱۵۰ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
۲۳ اردیبهشت
اولین کنفرانس تجربه کاربری شیراز محل برگزاری @ دانشگاه شیراز ۰ نفر جزییات رویداد گزارش رویداد
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۳
مجموع شرکت‌کننده: ۲۸۴ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۱ بار
بیشترین حضور
امیرمهدی زیتون ۲ رویداد
مرتضی صادقی ۲ رویداد
علی نادری ۲ رویداد
بهداد مرسلپور ۲ رویداد
فروزان فرجی ۲ رویداد
پیام پاک سرشت ۲ رویداد
محسن حیدری ۲ رویداد
حامد تکمیل ۲ رویداد
مهدی صالح زاده ۲ رویداد
محمدحسین فرشاد ۲ رویداد