کارگاه Large Scale Scrum

۲ ماه پیش
دانشگاه زند


نشست ۶۸- نقش و جایگاه تجربه کاربری در سازمان

۵ ماه پیش
بنیاد توانگران کارآفرین

سمینار درک طراحی تجربه کاربری

۶ ماه پیش
کتابخانه خوارزمی