۰۹ بهمن
نشست ۱۸ محل برگزاری @ آموزشگاه چیستا ۰ نفر جزییات رویداد
۰۲ بهمن
نشست ۱۷ محل برگزاری @ آموزشگاه چیستا ۰ نفر جزییات رویداد
۲۵ دی
نشست ۱۶ محل برگزاری @ آموزشگاه چیستا ۰ نفر جزییات رویداد
۱۸ دی
نشست ۱۵ محل برگزاری @ آموزشگاه چیستا ۰ نفر جزییات رویداد
۱۱ دی
نشست ۱۴ محل برگزاری @ آموزشگاه چیستا ۰ نفر جزییات رویداد
۰۴ دی
نشست ۱۳ محل برگزاری @ آموزشگاه چیستا ۰ نفر جزییات رویداد
آمار رویداد‌ها
تعداد رویداد‌ها: ۷۸
مجموع شرکت‌کننده: ۵۳۵ نفر
متوسط حضور هرنفر: ۲ بار
بیشترین حضور
امید امرایی ۳۳ رویداد
زینب وصال ۳۱ رویداد
محسن شعله ۲۳ رویداد
مهدی شاه امیریان ۲۱ رویداد
احمد زینی ۱۹ رویداد
میثم حدیقه ۱۸ رویداد
حمیدرضا فهیمی ۱۶ رویداد
امید حکایتی ۱۵ رویداد
علی هنرمند ۱۴ رویداد
امیرمهدی زیتون ۱۴ رویداد