تصویر کاربر
کارشناس شبکه و شبکه ی وایرلس از دی ۱۳۹۶

حمید عسکرزاده

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

09176908039
۲۶ سال
آقا