تصویر کاربر
بازاریابی محتوا از بهمن ۱۳۹۷
کارشناس تولید محتوا سئوکار دیجیتال مارکتینگ

سعید روشن ضمیر

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

09172166790
۳۴ سال
آقا