تصویر کاربر
مدیر عامل از شهریور ۱۳۸۶

مجید کاغذچی

طراحی و تولید نرم افزار
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

08138272980
۴۴ سال
آقا