تصویر کاربر
مدیر از مرداد ۱۳۹۱
طراح صنعتی طراح نرم افزار

Reza Salimi

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

00989131330368
۴۴ سال
آقا