تصویر کاربر
گرافیست از مهر ۱۳۹۷
Photoshap

محمد سترگ

گرافیست
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

I can

09223716607
۲۱ سال
آقا