تصویر کاربر
مدیر محصول از دی ۱۳۹۷

حسین مالکی نژاد

مدیر محصول
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

09120755801
۳۶ سال
آقا