تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمدهادی شقاقیان
Programming Designing

محمدهادی شقاقیان

Python programmer

Graphic designer

۱۵ سال
آقا