فاطمه عباس زاده

فاطمه عباس زاده

طراح یوآی و یوایکس
ویرایش پروفایل
معرفی فاطمه عباس زاده

مهارت‌ها
تجربیات حرفه‌ای