علی خلدی

علی خلدی

طراح محصول
معرفی علی خلدی

تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۳۹۹ تا هم اکنون
طراح محصول در کارگزاری مفید