تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
فرید رضوانی
Project Manger از فروردین ۱۳۹۴
Dev Project Leader

فرید رضوانی

dev

۲۹ سال
آقا