تصویر کاربر

سیاوش ملک نسب اردکانی

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشجوی خلیج فارس