تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
هادی موسوی
CTO از فروردین ۱۳۹۷
Agile Research Design Technical leader

هادی موسوی

I love you

۳۳ سال
آقا