تصویر کاربر
طراح خدمات و شبکه‌ی کسب‌وکار از فروردین ۱۳۹۷

صالح برادران امینی

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

۳۶ سال
آقا