تصویر کاربر
مدیر از بهمن ۱۳۹۴

موسوی

مشاور و کارگزار رسمی بیمه
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

09177003278
۳۹ سال
آقا