تصویر کاربر

حامد اختری

Creative Director, Co-Founder of Airin
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

I look everywhere to discover and/or create new designs, New products & New arts just because I believe that better design can make our world a better place