علیرضا ناظم

علیرضا ناظم

معرفی علیرضا ناظم

تجربیات حرفه‌ای
از فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
مدیر تبلیغات در شهر فافا