تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
معصومه زارعپور
از فروردین ۱۳۹۸

معصومه زارعپور

۲۷ سال
خانم