تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
مینا نعمانی

مینا نعمانی

فرانت اند دولوپر

۲۷ سال