تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
مجتبی خیرآبادی
بنیانگذار از خرداد ۱۳۹۶
مدیریت محصول طراحی محصول فروش رهبری

مجتبی خیرآبادی

بنیانگذار رقم

۲۸ سال
آقا