تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
علی دلخوش
هم بنیانگذار از آذر ۱۳۹۶
php programming | vuejs | product management | platform design |

علی دلخوش

مدیر محصول
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

هم بنیانگذار استارتاپ اینکوباک

۲۵ سال
آقا