تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
علی دلخوش
هم بنیانگذار از آذر ۱۳۹۶
php programming | vuejs | product management | platform design |

علی دلخوش

مدیر محصول

هم بنیانگذار استارتاپ اینکوباک

۲۶ سال
آقا