تصویر کاربر
معمار اطلاعات از آذر ۱۳۹۴
معماری اطلاعات طراحی تجربه کاربر

فاطمه كریمی

معمار اطلاعات
کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

۲۹ سال
خانم