تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
علی بحرانی

علی بحرانی

کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی