تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۹ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمد مهدي سلطاني
بنیانگذار و مدیر از فروردین ۱۳۹۸
فیزیوتراپیست

محمد مهدي سلطاني

فیزیوتراپیست

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی که حدود یک سال ایده تسهیل درمان برای مردم رو تحت عنوان "باکیتنی" پیگیری میکنم و امیدوارم اطراف رو بهتر ازونچه که تحویل گرفتم، تحویل بدم!

۲۷ سال
آقا