تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
محمدحسین فرشاد
مدیر مارکتینگ از آذر ۱۳۹۷

محمدحسین فرشاد

مهندس نرم‌افزار

۲۸ سال
آقا