تصویر کاربر
مدیر اجرایی از آذر ۱۳۹۷

محمدحسین فرشاد

کامل بودن پروفایل کاربری
حضور در ۵ رویداد به عنوان شرکت‌کننده
حضور در تیم اجرایی‌ یک رویداد یا پروژه
الهام بخشی با سخنرانی یا اشتراک دانش
مدیریت یکی از پروژه یا رویدادها

09177522070
۲۸ سال
آقا