تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
مجید شفیعی
از آذر ۱۳۹۸
طراح گرافیک عکاس

مجید شفیعی

مهندس کامپیوتر

۲۴ سال
آقا