فتانه حیدرپور

فتانه حیدرپور

UXUI Designer
معرفی فتانه حیدرپور

تجربیات حرفه‌ای
از فروردین ۱۳۹۹ تا هم اکنون
UXUI Designer در بهسازان ملت