تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
المیرا خانلرخانی

المیرا خانلرخانی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز