تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
لیلا راضی
نقاش و دیزاینرو مهندس برق از شهریور ۱۳۹۹
نقاشی حرفه ای داور بدمینتون

لیلا راضی

نقاشی و پژوهش در زمینه های مختلف