تجربه کاربر شیراز UXSHIRAZ صفحه اصلی کنفرانس ۱۳۹۸ کنفرانس‌های گذشته نشست‌های گذشته ورود عضویت
خديجه زارع‌پور
کپی رایتر و ویراستار از اردیبهشت ۱۳۹۶

خديجه زارع‌پور

کپی رایتر

۲۶ سال
خانم