فریبا دولت آبادی

فریبا دولت آبادی

Ui/Ux Designer
معرفی فریبا دولت آبادی

تجربیات حرفه‌ای
از خرداد ۱۴۰۰ تا هم اکنون
Ui/UxDesigner در توسن