مریم قاسمی

مریم قاسمی

معرفی مریم قاسمی

یک پروداکت‌دیزاینر با دغدغه تاثیر مثبت روی زندگی انسان‌ها