یاسمن ازقندی

یاسمن ازقندی

معرفی یاسمن ازقندی

تجربیات حرفه‌ای
از شهریور ۱۴۰۰ تا هم اکنون
طراح یوآی یوایکس در Solutions apps
از مهر ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۳۹۹
طراح تجربه کاربری در لست سکند