سوده فرهی

سوده فرهی

معرفی سوده فرهی

سوده فرهی

دانشجوی کارشناسی ارشدطراحی صنعتی دانشگاه تهران

لیسانس طراحی صنعتی