فاطمه مصباح

فاطمه مصباح

طراح تجربه و رابط کاربری
ویرایش پروفایل
معرفی فاطمه مصباح

مهارت‌ها
تجربیات حرفه‌ای