محمدرضا سبحان

محمدرضا سبحان

مدیرعامل
معرفی محمدرضا سبحان

تجربیات حرفه‌ای
از اسفند ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۴۰۲
مدیرعامل در باشگاه کارآفرینی تیوان