فاطمه آسا

فاطمه آسا

Graphic designer
معرفی فاطمه آسا

با طراحی, از تصاویری استفاده می کنیم که به ماهیت اصلی دلیل وجود کسب و کار اشاره دارد.

برای تداعی یک داستان واضح از کسب و کار افراد, I decided to be a graphic designer. همین =)