مهرداد زمانی

مهرداد زمانی

طراح تعاملی
معرفی مهرداد زمانی

کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه آزاد تهران مرکز 1394 - 1390

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه آزاد تهران مرکز - 1396 - 1394

کارآموزی و همکاری با گروه طراحی صنعتی سار 1396 - 1392

یادگیری فرانت اند سایت 1397

کارآموزی در زمینه UI / UX در شرکت توسعه گران جهان رایانه 1400

تجربیات حرفه‌ای
تا شهریور ۱۴۰۲
طراح آزادکار در -