مهدی جوکار

مهدی جوکار

مدیر ترید مارکتینگ منطقه جنوب کشور شرکت آماده لذیذ
معرفی مهدی جوکار