پروین بختیاری

پروین بختیاری

معرفی پروین بختیاری

تجربیات حرفه‌ای
از تیر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷
کارشناس ارشد طراح فرآیند در شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز