حسن تیربازاری

حسن تیربازاری

طراح گرافیک
معرفی حسن تیربازاری

تجربیات حرفه‌ای
از بهمن ۱۳۸۹ تا هم اکنون
UI/UX designer در دکتردکتر