رضا برخورداری

رضا برخورداری

آرت دایرکتور
معرفی رضا برخورداری

تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۳۹۹ تا هم اکنون
Graphic Director در MarsMasters Holding