صادق حسینی

صادق حسینی

معمار
معرفی صادق حسینی

من صادق حسینی‌‌ام، جزئی نگرم، از کودکی اینکه خودم را به چالش بکشانم حض میکردم .

اکنون کار من با مشکلات و سوال‌ها است.

از چهارچوب‌‌های عرفی و اجتماعی و کلیشه‌های همیشه در صحنه بیزارم.

من معمار هستم و همواره برای ایجاد یک تجربه زیستی بهتر برای کاربرم درحال تلاشم.

https://www.instagram.com/sadeghhosseiini